Hela människan-hjulet

- en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang

Författare:
Redaktörer: Elisabeth Hagborg, Klara Yvonne Klingspor och Karin Salmson
Utgiven:2010
Förlag: Studentlitteratur
ISBN:978914405686 

Förlagets presentation:

Hela människan-hjulet är en handfast och praktiskt inriktad metodbok för alla som vill arbeta med stödgrupper för barn, unga,vuxna eller familjer. För att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med stödgrupper krävs grundläggande kunskaper inom många olika livsområden. Detta belyses i bokens teoretiska första del som handlar om genus och etik, alkohol och droger, fattigdom och folkhälsa, stödfunktioner och prevention, lek, kreativitet,livsåskådning samt känslor. På denna teoretiska kunskapsbas, tron på mänskliga rättigheter och speciellt barnkonventionen, vilar metodiken i Hela människan-hjulet. 

I andra delen finns instruktioner och arbetsmaterial till de gruppträffar som utgör den praktiska tillämpningen av metoden. 

Materialet kan även laddas ner från www.studentlitteratur.se/helamanniskanhjulet. 

Metoden är utarbetad och prövad i praktiska och professionella sammanhang mot bakgrund av stor teoretisk kunskap och passar yrkesverksamma inom de flesta områden inom socialt arbete eller stödjande verksamheter.

En viktig bok, lärorik att vara en del av.

Det här är en bok som bygger på Elisabeth Hagborgs och Yvonne Klingspors samtalsmodell och deras gedigna kunskaper i området att leda stödgrupper. Jag fick möjligheten att sätta mig in i den, översätta den till bokens form samt bidra med egna texter om barnperspektiv och genus.


Innehåll:

Introduktion: Elisabeth Hagborg
Barnperspektivet: Karin Salmson
Folkhälsa: Lene Lindberg
Stödfunktioner och prevention: Elisabeth Hagborg och Karin Salmson
Ekonomisk utsatthet: Tapio Salonen
Genus: Karin Salmson
Kreativitet och skapande: Klara Yvonne Jonsson
Meningen med livet: Erik Blennberger
Känslor: Leif Havnesköld
Kroppen, relationer & gränser: Björn Wrangsjö
Självkänsla: Marta Cullberg Weston
Alkohol & droger: Peter Wirbing
Evidens och utvärdering: Annemi Skerfving
Exempel på användare: Karin Salmson
Metod-inledning: Elisabeth Hagborg och Klara Yvonne Jonsson
Samtal i grupp: Elisabeth Hagborg och Klara Yvonne Jonsson
Hela människan-hjulet: Karin Salmson